.


STUDIEBUREAU
VAN HOORICKX

PRIVACYVERKLARING

Studiebureau Van hoorickx bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we op een heldere en transparante wijze informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studiebureau Van hoorickx houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als Studiebureau Van hoorickx bvba persoonsgegevens verzamelt, opslaat en gebruikt, dan handelt het als verwerkingsverantwoordelijke. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen zou hebben of contact wenst op te nemen, kan dit via
Studiebureau Van hoorickx bvba
Deken Adamsstraat 14
2300 Turnhout
studiebureau@van-hoorickx.be

Mocht u gebruik maken van specifieke software producten die door Studiebureau Van hoorickx ontwikkeld zijn en die voor u of uw organisatie persoonsgegevens verzamelen, opslaan en beschikbaar stellen, dan bieden wij u via dit Privacybeleid de nodige garanties.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Studiebureau Van hoorickx verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Persoonlijke identiteitsgegevens: Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer

Sollicitatieformulieren

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studiebureau Van hoorickx deelt uw gegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en de hierboven beschreven doeleinden, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Deze derden hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Met deze partijen maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen de persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Het is mogelijk dat onze website en producten links bevatten naar andere websites die niet door Studiebureau Van hoorickx beheerd worden. Studiebureau Van hoorickx is niet aansprakelijk voor privacy maatregelen en de inhoud van deze gelinkte websites en producten.

Bewaartermijn

Studiebureau Van hoorickx bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bv volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. U kan eveneens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketingdoeleinden). Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Studiebureau Van hoorickx behoudt zich het recht toe deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kan u vinden op onze publieke website.

Turnhout, 9 mei 2018